תהילים - אמירת תהלים , סגולות תהלים , הכל על תהילים
    |     | חזור לגרסה הישנה     |

תפילה על קבר רחל אימנו - תפילה שלפני

4 קריאות
תפילה שלפני פג קל קמב תפילה שאחרי

קול ברמה נשמע בני בכי תמרורים רחל מבכה על בניה מאנה להנחם על בניה כי איננו. על אלא אני בוכיה עיני עיני יורדה מים כי רחק ממנו נחם משיב נפשי היו בני שוממים כי גבר אויב. רבונו של עולם חמול ורחם על הדמעות והבכיות של רחל אמנו שהיא השכינה וכנסת ישראל, אשר היא בוכה בדמעות שליש על גודל צערנו וצרות נפשנו, רחל מבכה על בניה שגלו מעל שולחן אביהם ומארצם יצאו. "בכו תבכה בלילה ודמעתה על לחיה אין לה מנחם מכל אוהביה". רבונו של עולם מלא רחמים, יעוררו רחמיך על בניך יהמו מעיך עלינו, חוס וחמול ורחם על שארית פליטת עמך בית ישראל. מלא רחמים, איך תוכל להתאפק מלרחם על נפשות העשוקות, על נפשות עמך ישראל המתגוללים בחוצות ובשוקים וברחובות, שהם נפשות יקרים מאוד מאוד והם נשפכים בראש כל חוצות, ויקוים בנו מהרה נחמת הקב"ה לרחל אימנו ע"ה ושבו בנים לגבולם ותמהר ותחיש לגאלינו ותבנה בית מקדשנו ותפארתנו. ויתגדל ויתקדש ויתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא שמך מלכנו בפי כל חי תמיד לעולם ועד.
' בדיקה סקריפט
מוכן לשבת
' סיום בדיקה